Адвокат Киев, Юридические услугиАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: pedroazevedo532
Дата: 18 ноября 2017 [03:33]
Это информирование широкой общественности о том, что г-н ПЕДРО АЗЕВЕДО открыл финансовую возможность для всех, кто нуждается в финансовой помощи. ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Евгения
Дата: 17 ноября 2017 [09:21]
Добрый день. Какой перечень документов необходим мне, если я хочу подать на развод по прописке, в Шевченковском районе, а супруг ...
На сайте: Шевченковский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 16 ноября 2017 [12:29]
***1
На сайте: Подробнее
От: Us3r.mailbox
Дата: 16 ноября 2017 [03:11]
Добрый день, в какие дни можно подать заявление о разводе, какой перечень документов? Святошинский райсуд, на якуба коласа
На сайте: Святошинский Районный Суд Подробнее
От: Володимир
Дата: 15 ноября 2017 [23:05]
Шереметьєва Людмила Антонівна приймає рішення як заманеться, не враховуючи закони. Така людина не повинна працювати в суді!!!!!!!
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: Fatinia1169
Дата: 15 ноября 2017 [12:54]
Здравствуйте, я переселенка из Макеевки, Донецкой обл., хочу подать заявление на расторжение брака. Претензий к супругу, который является гражданином России ...
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: creditfinancierhome
Дата: 14 ноября 2017 [23:23]
* Предлагает скидку в размере 3% * Страхование безналичного предпринимателя * Гарантия на деньги При хорошем кредитном счете Credit Financiaer Home предлагает залоговые ...
На сайте: Подробнее
От: stevenwills0001
Дата: 14 ноября 2017 [23:15]
В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором. Вы можете отправить запрос на ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 14 ноября 2017 [23:08]
Время приема канцелярии
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Анита
Дата: 14 ноября 2017 [20:05]
Есть ли кабинет бесплатной консультации???
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.ДОГОВІР
на створення видавничої продукції

 

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.      

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (Замовник і Виконавець – також Сторони),

уклали Даний  Договір про нижчевикладене:

 

1. Предмет Договору

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується створити таке видання (далі – продукція): _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Формат_______________________________________________________________________.

Обсяг_________________________________________________________________________.

Макет (стилі)__________________________________________________________________

__________________________________________________ . Принциповий макет додається.

Художнє оформлення____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Сторони узгоджують макет та оформлення за наступними етапами

1.__________________________ в термін _____________________________________.

2.__________________________ в термін _____________________________________.

3.__________________________ в термін _____________________________________.

2. Ціна продукції та обов’язки сторін

2.1. Ціна продукції за цією Угодою становить __________________________________

______________________________________________________________________________.

2.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця в сумі, яка вказана в п.2.1 цього Договору в ____-денний термін з дня підписання даного До­го­вору (100% передоплата). У випадку затримки оплати Замовник сплачує Вико­навцеві штраф у розмірі _____% від загальної ціни виробленої продукції за цим Договором за кожний день затримки.

2.3. Замовник зобов’язується передати Виконавцю всі матеріали (оригінали текстові та ілюстративні) згідно зі стандартами _____________________________________

______________________________________________________________________________

для виготовлення вищевказаної продукції у термін ________ діб з моменту підписання даного Договору. У випадку затримки передання цих матеріалів на термін, що перевищує вищевказані _______ доби, Виконавець передає Замовникові готову продукцію у термін, який скла­дається із зазначеного в Договорі терміну плюс термін затримки передання вищевказаних мате­ріалів.

Про передання оригіналів Сторони укладають Акт.

2.4. Виконавець зобов’язується виготовити продукцію у термін ____ діб з моменту підписання даного Договору. У разі затримки виготовлення продукції Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі _____% від ціни продукції, зазначеної у п.2.1 даного Договору за кожний день затримки.

2.5. Виконавець зобов’язується виготовити продукцію з належною якістю, яка обумов­люється стандартами на видавничі оригінал-макети.

2.6. Продукція передається Замовнику у вигляді_____________________________

______________________________________________________________________________.

2.7. У випадку відмови Замовником прийняти продукцію, яка виготовлена згідно з умовами даного Договору, Замовник сплачує Виконавцеві суму фактичних витрат з ви­готовлення вищевказаної продукції, а також штраф у розмірі _______% від ціни продукції за даним Договором.

3. Форс-мажор

3.1. Сторони звільняються від своїх обов’язків за даним Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи пер­соналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання зобов’язань Сторонами.

3.2. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за взаємною домовленістю.

4. Термін дії Угоди та її припинення

4.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до виконання замовлення та пов­ного розрахунку Сторін. Замовлення вважається виконаним, а Договір таким, що припинив свою дію, після підписання Сторонами Акту приймання-здачі продукції, який стає невід’ємною час­тиною цього Договору. Після підписання Акту Сторони не мають претензій одна до одної.

4.2. Сторони, за взаємною домовленістю, можуть припинити дію даного Договору ра­ніше терміну, що обумовлений п.4.1 даного Договору, або продовжити дію цього Договору на будь-який строк, про що укладається Протокол.

4.3. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою однієї Сторони, ця Сторона відшкодовує іншій Стороні її фактичні витрати за даним Договором на момент його розірвання та сплачує штраф у розмірі ______% від суми Договору.

5. Інші умови

5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

5.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6. Особливі умови

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

 

Обсуждение темы: Договор на издательскую продукцию


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: