Адвокаты Киева - Услуги АдвокатовАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: pedroazevedo532
Дата: 18 ноября 2017 [03:33]
Это информирование широкой общественности о том, что г-н ПЕДРО АЗЕВЕДО открыл финансовую возможность для всех, кто нуждается в финансовой помощи. ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Евгения
Дата: 17 ноября 2017 [09:21]
Добрый день. Какой перечень документов необходим мне, если я хочу подать на развод по прописке, в Шевченковском районе, а супруг ...
На сайте: Шевченковский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 16 ноября 2017 [12:29]
***1
На сайте: Подробнее
От: Us3r.mailbox
Дата: 16 ноября 2017 [03:11]
Добрый день, в какие дни можно подать заявление о разводе, какой перечень документов? Святошинский райсуд, на якуба коласа
На сайте: Святошинский Районный Суд Подробнее
От: Володимир
Дата: 15 ноября 2017 [23:05]
Шереметьєва Людмила Антонівна приймає рішення як заманеться, не враховуючи закони. Така людина не повинна працювати в суді!!!!!!!
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: Fatinia1169
Дата: 15 ноября 2017 [12:54]
Здравствуйте, я переселенка из Макеевки, Донецкой обл., хочу подать заявление на расторжение брака. Претензий к супругу, который является гражданином России ...
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: creditfinancierhome
Дата: 14 ноября 2017 [23:23]
* Предлагает скидку в размере 3% * Страхование безналичного предпринимателя * Гарантия на деньги При хорошем кредитном счете Credit Financiaer Home предлагает залоговые ...
На сайте: Подробнее
От: stevenwills0001
Дата: 14 ноября 2017 [23:15]
В настоящее время мы предлагаем схему с плавающим кредитом с процентной ставкой 2% с правильным идентификатором. Вы можете отправить запрос на ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 14 ноября 2017 [23:08]
Время приема канцелярии
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Анита
Дата: 14 ноября 2017 [20:05]
Есть ли кабинет бесплатной консультации???
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.Договір
                        лізингу обладнання


     м.___________                          "___"_________ 199_ р.

     БАНК: ______________________________________________________,
в особі директора _______________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ОРЕНДАР: ________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності N _____ від "___"_________ 199_ р.,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. БАНК  передає,  а  ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та
користування наступне майно: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Усього в  оренду передається зазначене майно на загальну суму
_______________ грн.
     1.2. Майно,  зазначене  в  пункті  1.1 Даного Договору,  БАНК
купує у підприємства-постачальника  за  свій  рахунок  на  умовах,
раніше узгоджених між ОРЕНДАРЕМ і підприємством-постачальником.
     1.3. Майно, що передається в оренду, є власністю БАНКА.

                     2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

_________________________________________________________________.

                3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

     3.1. БАНК передає  ОРЕНДАРЕВІ  права  пред'являти  вимоги  до
підприємства-постачальника щодо термінів,  якості та комплектності
поставки обладнання, що орендується.
     3.2. Після  укладення  договору поставки майна БАНК своєчасно
повідомляє про це ОРЕНДАРЯ та передає останньому всю необхідну для
отримання майна документацію.
     3.3. ОРЕНДАР  протягом  ________   днів   з   дня   отримання
обладнання,  що  орендується,  подає  БАНКУ  копію  акту  про його
приймання та введення до експлуатації.
     3.4. Порушення підприємством-постачальником вимог щодо якості
та комплектності поставки обладнання,  що орендується, не звільняє
ОРЕНДАРЯ від виконання зобов'язань за Даним Договором.

                         4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

     4.1. Майно   вважається   переданим   ОРЕНДАРЕВІ   з  моменту
підписання акту приймання.
     4.2. Термін  оренди  складає  ___________ з моменту прийняття
майна, що орендується, за актом приймання.
     4.3. Термін  оренди  може  бути  скорочений  лише  за  згодою
сторін.

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     5.1. Орендна плата вноситься ОРЕНДАРЕМ у  наступному  порядку
(з урахуванням ПДВ):
     199_ р. ______________________________________________ грн.
     199_ р. ______________________________________________ грн.
     199_ р. ______________________________________________ грн.
     199_ р. ______________________________________________ грн.
     199_ р. ______________________________________________ грн.

     Усього: ______________________________________________ грн.
     5.2. Внесення   орендних   платежів   ОРЕНДАРЕМ  здійснюється
щоквартально рівними  частками  в  розмірі  1/4  від  річної  суми
орендної плати не пізніше ______ числа останнього місяця кварталу.
     5.3. Орендна плата сплачується в  безготівковому  порядку  на
розрахунковий рахунок БАНКУ.
     5.4. Орендна плата за узгодженням  сторін  може  вноситися  в
натуральній або змішаній формі,  продуктами харчування,  товарами,
послугами.
     5.5. Розмір  орендної  плати  може  бути  змінений  за згодою
сторін та в інших випадках, передбачених законодавством.

                   6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКА

     6.1. БАНК   має   право   здійснювати    перевірку    порядку
використання ОРЕНДАРЕМ майна,  що орендується,  у відповідності до
умов Даного Договору.

                  7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

     7.1. Ризик  випадкової  повної  або  часткової   втрати   або
псування майна, що орендується, лежить на ОРЕНДАРЕВІ.
     7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний застрахувати майно, що орендується,
протягом ________ днів після його отримання.
     7.3. ОРЕНДАР також зобов'язується:
     - використовувати  майно,  що  орендується,  за його цільовим
призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;
     - своєчасно вносити орендні платежі;
     - утримувати  майно,  що  орендується,  у  відповідності   до
стандартів,     технічних     умов     та    іншої    документації
підприємства-виготовлювача;
     - нести    всі    витрати    з    експлуатації,    технічного
обслуговування, ремонту майна;
     - здійснювати  за  власний  рахунок  капітальний  та поточний
ремонт майна, що орендується.
     7.4. ОРЕНДАР  має  право  здавати  майно,  що орендується,  у
суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

             8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

     8.1. Після  закінчення  терміну  оренди  за  Даним  Договором
ОРЕНДАР зобов'язаний протягом _______________ повернути майно,  що
орендується, ОРЕНДОДАВЦЮ за актом.
     8.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ
у справному стані з урахуванням нормального зносу.
     8.3. Майно,   що   орендується,   може  бути  також  придбане
ОРЕНДАРЕМ у БАНКА у власність за ціною, що визначається додатковою
угодою сторін.
     8.4. У випадку,  коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок  та
за  згодою ОРЕНДОДАВЦЯ покращення,  невідокремлювані без шкоди для
майна,  що орендується, він ______________ право після  припинення
                             (має, не має)
договору на відшкодування вартості цих покращень.

                    9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     9.1. ОРЕНДАР несе перед БАНКОМ наступну  відповідальність  за
Даним Договором:
     - у випадку неповідомлення БАНКА  протягом  ___________  днів
про  отримання  майна,  що  орендується,  сплачує  штраф у розмірі
______________________;
     - у  випадку прострочення в прийнятті майна,  що орендується,
сплачує пеню в розмірі ___ _________________ від вартості майна за
кожен день прострочення;
     - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів  сплачує
пеню в розмірі ________ від суми боргу за кожен день прострочення;
     - у випадку нецільового використання майна,  що  орендується,
сплачує штраф у розмірі __ ____________________ від суми договору.

               10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ
                         ДАНОГО ДОГОВОРУ

     10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому  порядку  не
підлягає,  за винятком випадків,  коли одна із сторін систематично
порушує умови договору та свої зобов'язання.
     10.2. Інші підстави: ________________________________________
_________________________________________________________________.

                11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_________________________________________________________________.

                          12. ІНШІ УМОВИ

     12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     12.2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     12.3. Усі  виправлення  за  текстом  Даного  Договору   мають
юридичну  силу  лише  при  взаємному їх посвідченні представниками
сторін у кожному окремому випадку.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Обсуждение темы: Договор лизинга оборудования


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: