Нефти нет! Экология, природа, WWF, животные, экотоварыАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: Yasheshca#***
Дата: 18 октября 2017 [09:32]
Здравствуйте , я бы хотела подать документы на алименты, какие нужны документы. И как сделать если я не хожу , ...
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: chch2017
Дата: 17 октября 2017 [16:57]
№ поштового відправлення ***388 .По Київ 127 03127 *** 4. ГЕНІН І.Б. ТЕЛ.***
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: chch2017
Дата: 17 октября 2017 [16:48]
26/09/2017 до Голосіївського суду надіслана заява інваліда війни 1 групи Геніна ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ, який має юридичне значення.Відповідь про ...
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: videnev77
Дата: 17 октября 2017 [16:39]
Решение суда по ДТП 2016год на фамилию Виденев Максим Александрович
На сайте: Соломенский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 17 октября 2017 [16:07]
Как. Вам позвонить?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: detector
Дата: 17 октября 2017 [13:16]
Нужно получить копию постанови без очереди.Какова стоимость услуги?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: detector
Дата: 17 октября 2017 [13:09]
Нужно получить копию постанови без очереди.Какова стоимость услуги?
На сайте: Голосеевский Районный Суд Подробнее
От: зинченко
Дата: 14 октября 2017 [14:14]
если моя жена хочет забрать заявление справа 357/11058/17 которая будет 19.10.17 в 5зале.когда ми можем подъехать забрать заявление с женой.жена ...
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: зинченко
Дата: 14 октября 2017 [13:46]
как работает суд 16.10.17,
На сайте: Белоцерковский горрайонный суд Подробнее
От: Svetlana.Shcherban
Дата: 13 октября 2017 [14:20]
***7
На сайте: Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Новости
31 января 2010
Через несколько дней на юридическом портале появятся сайты районных прокуратур, РУ ГУ МВД, районных налоговых органов, в том числе, налоговой администрации, налоговой милиции и налоговой инспекции.ДОГОВІР
на створення видавничої продукції

 

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.      

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, (Замовник і Виконавець – також Сторони),

уклали Даний  Договір про нижчевикладене:

 

1. Предмет Договору

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується створити таке видання (далі – продукція): _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Формат_______________________________________________________________________.

Обсяг_________________________________________________________________________.

Макет (стилі)__________________________________________________________________

__________________________________________________ . Принциповий макет додається.

Художнє оформлення____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Сторони узгоджують макет та оформлення за наступними етапами

1.__________________________ в термін _____________________________________.

2.__________________________ в термін _____________________________________.

3.__________________________ в термін _____________________________________.

2. Ціна продукції та обов’язки сторін

2.1. Ціна продукції за цією Угодою становить __________________________________

______________________________________________________________________________.

2.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця в сумі, яка вказана в п.2.1 цього Договору в ____-денний термін з дня підписання даного До­го­вору (100% передоплата). У випадку затримки оплати Замовник сплачує Вико­навцеві штраф у розмірі _____% від загальної ціни виробленої продукції за цим Договором за кожний день затримки.

2.3. Замовник зобов’язується передати Виконавцю всі матеріали (оригінали текстові та ілюстративні) згідно зі стандартами _____________________________________

______________________________________________________________________________

для виготовлення вищевказаної продукції у термін ________ діб з моменту підписання даного Договору. У випадку затримки передання цих матеріалів на термін, що перевищує вищевказані _______ доби, Виконавець передає Замовникові готову продукцію у термін, який скла­дається із зазначеного в Договорі терміну плюс термін затримки передання вищевказаних мате­ріалів.

Про передання оригіналів Сторони укладають Акт.

2.4. Виконавець зобов’язується виготовити продукцію у термін ____ діб з моменту підписання даного Договору. У разі затримки виготовлення продукції Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі _____% від ціни продукції, зазначеної у п.2.1 даного Договору за кожний день затримки.

2.5. Виконавець зобов’язується виготовити продукцію з належною якістю, яка обумов­люється стандартами на видавничі оригінал-макети.

2.6. Продукція передається Замовнику у вигляді_____________________________

______________________________________________________________________________.

2.7. У випадку відмови Замовником прийняти продукцію, яка виготовлена згідно з умовами даного Договору, Замовник сплачує Виконавцеві суму фактичних витрат з ви­готовлення вищевказаної продукції, а також штраф у розмірі _______% від ціни продукції за даним Договором.

3. Форс-мажор

3.1. Сторони звільняються від своїх обов’язків за даним Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи пер­соналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання зобов’язань Сторонами.

3.2. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за взаємною домовленістю.

4. Термін дії Угоди та її припинення

4.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до виконання замовлення та пов­ного розрахунку Сторін. Замовлення вважається виконаним, а Договір таким, що припинив свою дію, після підписання Сторонами Акту приймання-здачі продукції, який стає невід’ємною час­тиною цього Договору. Після підписання Акту Сторони не мають претензій одна до одної.

4.2. Сторони, за взаємною домовленістю, можуть припинити дію даного Договору ра­ніше терміну, що обумовлений п.4.1 даного Договору, або продовжити дію цього Договору на будь-який строк, про що укладається Протокол.

4.3. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою однієї Сторони, ця Сторона відшкодовує іншій Стороні її фактичні витрати за даним Договором на момент його розірвання та сплачує штраф у розмірі ______% від суми Договору.

5. Інші умови

5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

5.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6. Особливі умови

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

 

Обсуждение темы: Договор на издательскую продукцию


Задайте вопрос или добавьте комментарий: Имя или E-mail: